Praktische informatie
 
 
Hier vind je de praktische informatie over onder andere onze lestijden, vakantie en verlof, de jaarplanner en de PTA's.
Lestijden en lessentabel
Lestijden
Op alle locaties gelden de volgende lestijden
1e lesuur                     8.15-9.05 uur
2e lesuur                     9.05-9.55 uur
Pauze                          9.55-10.15 uur
3e lesuur                     10.15-11.05 uur
4e lesuur                     11.05-11.55 uur
Pauze                          11.55-12.25 uur
5e lesuur                     12.25-13.15 uur
6e lesuur                     13.15-14.05 uur
Pauze                          14.05-14.20 uur
7e lesuur                     14.20-15.10 uur
8e lesuur                     15.10-16.00 uur
 
Lessentabel
De lessentabel is hier te vinden.
Onderwijstijd en klasgrootte

Onderwijstijd

De onderwijstijd wordt door de school binnen de wettelijke kaders ingevuld. Dat wil zeggen minimaal 189 onderwijsdagen en een onderwijstijd van 3700 uur voor vmbo, 4700 uur voor havo en 5700 uur voor vwo. Niet alleen lessen, maar ook ondersteuning en activiteiten behoren tot de onderwijstijd. De geplande uitval van onderwijstijd door bijvoorbeeld leerlingenbespreking wordt in de berekening meegenomen. De Medezeggenschapsraad ziet toe op de uitvoering van de afspraken en de wet onderwijstijd.

Klasgrootte

De nagestreefde klasgrootte en splitsingsgrenzen zijn als volgt:

  Streefgetal Splitsingsgrens
vmbo-basis 16 17
vmbo-basis/kader 19 21
vmbo-kader 23 26
vmbo-kader/theorie 24 28
vmbo-theorie 26 30
vmbo-theorie/havo 28 31
havo 30 32
havo/vwo 30 32
vwo 30 32

 

Verlof, verzuim, ziekte en jaarplanner
Verlof aanvragen
Vanwege de leerplichtwet hanteren we strikte regels voor het toekennen van verlof. Voor het aanvragen van kortdurend verlof, bijvoorbeeld voor een bezoek aan een orthodontist, kunnen ouders/verzorgers een formulier opvragen bij de leerlingcoördinator en inleveren bij de afdelingsleider.
 
Klik hier voor meer informatie.
 
Verzuim en ziekte
Ouders/verzorgers kunnen hun kind ziekmelden bij de leerlingcoördinator. Zij registreren de afwezigheid in ons leerlingvolgsysteem.
Zonder ziekmelding zien we de afwezigheid als ongeoorloofd verzuim. Het beperken van verzuim is een belangrijk deel van onze leerlingenzorg. Als een leerling vaak verzuimt, bespreken we mogelijke oorzaken en oplossingen met de ouders/verzorgers en bekijken we wat de juiste handelingswijze is. De mentor en het ondersteuningsteam zijn hierbij betrokken. We werken met het Verzuimprotocol Voortgezet Onderwijs Nijmegen e.o.. Hierin staat beschreven hoe we handelen bij (on)geoorloofd verzuim.
Als een leerling door ziekte langdurig afwezig is, bespreken we met de leerling en ouders/verzorgers hoe we het onderwijs kunnen voortzetten. Hierbij kunnen we gebruikmaken van een consulent ‘onderwijsondersteuning zieke leerlingen’ van de onderwijsbegeleidingsdienst. Dit loopt via de ondersteuningscoördinator van school. De mentor houdt contact met de leerling en de ouders/verzorgers.
 
Klik hier voor het verzuimprotocol.
 
Vakantierooster en jaarplanner
Hier is ons vakantierooster en de jaarplanner gepubliceerd. In de jaarplanner zijn ook de lesvrije dagen opgenomen. 
Meldcode huiselijk geweld

We hanteren op school de meldcode bij vermoedens van huiselijk geweld, zoals kindermishandeling en seksueel geweld. In deze meldcode staat beschreven hoe we handelen.

Klik hier voor de meldcode huiselijk geweld.

Leermiddelenmix

Om digitaal te leren werken en studeren gebruiken we een laptop. Deze kan via de school aangeschaft worden, daartoe werken we samen met the Rent Company. Daarnaast maken we gebruik van boeken.

Klik hier voor meer informatie over de laptop via school.

PTA's en examenreglement

In de bovenbouw werken we voor het afronden van de opleiding met een Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). Leerlingen krijgen uitleg over het PTA en het examenreglement als zij naar de bovenbouw gaan.

Klik hier voor meer informatie over PTA’s, bevorderingsnormen en examens (zoals het examenreglement) van Pax vmbo.

Klik hier voor meer informatie over PTA’s, bevorderingsnormen en examens (zoals het examenreglement) van Pax havolvwo.

Anti-pesten

Op school hanteren we een anti-pestprotocol waarom beschreven staat hoe we omgaan met pestgedrag, welke ondersteuning we bieden en welke sancties we kunnen opleggen.

Klik hier voor het anti-pestprotocol.

Calamiteiten en veiligheid

Voor (ernstige) calamiteiten hebben we een draaiboek waarin beschreven staat welke procedures we volgen en wie waarvoor verantwoordelijk is. Voor alle locaties is een calamiteitenplan en hebben we een bedrijfshulpverleningsplan. In dit plan staat de organisatie van de hulpverlening aan leerlingen, medewerkers en anderen binnen de verschillende locaties van onze school. Tijdens de introductie besteden we aandacht aan het calamiteitenplan. Gedurende het schooljaar houden we geregeld ontruimingsoefeningen.

Daarnaast hebben we een schoolveiligheidsplan waarin de veiligheidsaspecten zijn opgenomen.

Klachten
Ingeval van ongenoegen bespreken we dit met direct betrokkenen met als doel op zaken op te lossen of te verbeteren. Leerlingen (en eventueel hun ouders/verzorgers) gaan om de tafel met de docent en/of mentor. Meestal komen we er dan samen uit. Mocht het nodig zijn, dan denken de afdelingsleider, locatiedirecteur en/of rector mee over een oplossing.
 
Is de kwestie niet naar tevredenheid opgelost, dan kunnen ouders/verzorgers terecht bij de regionale klachtencommissie. Deze commissie is ingesteld door de gezamenlijke schoolbesturen van het voortgezet onderwijs in Nijmegen en omstreken en bestaat uit onafhankelijke commissieleden.
 
De samenstelling en werkwijze van de klachtencommissie is geregeld in het reglement Klachtencommissie Stichting Geschillenregelingen VO regio Nijmegen.
Klik hier voor meer informatie en het reglement. Op de website van klachtberoepvonijm.nl en de Stichting Geschillenregelingen vindt u ook meer informatie.
 
Klachten indienen
Een klacht moet schriftelijk worden ingediend bij de commissie. Brieven kunnen naar het volgende adres:
 
Klachtencommissie Stichting Geschillenregelingen VO regio Nijmegen
Postbus 158
6500 AD Nijmegen
 
Op elke locatie is een vertrouwenspersoon aanwezig die eerst kan worden ingeschakeld. Ook kan de inspectie worden benaderd voor advies over een bepaalde kwestie. Bij de inspectie werken ook vertrouwensinspecteurs.
AVG

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vraagt ons om heel zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens van leerlingen, ouders/verzorgers en medewerkers. Wij vragen ouders/verzorgers daarom actief toestemming te geven voor het gebruik van persoonsgegevens voor de doelen waarvoor we ze nodig hebben.