Klachten

Scholen zijn wettelijk verplicht een klachtenregeling te hebben waar ouders, voogden, verzorgers,  leerlingen en personeelsleden gebruik van kunnen maken wanneer zij klachten hebben over gedragingen en beslissingen van het bevoegd gezag of personeelsleden. De klachtenregeling is ook van toepassing op de behandeling van klachten die betrekking hebben op seksuele intimidatie, dscriminatie, agressie, geweld en pestgedrag. In de klachtenregeling is ook de regeling en rol van de interne en externe vertrouwenspersonen opgenomen. De stichting voCampus vindt een zorgvuldige klachtenbehandeling belangrijk. Met een zorgvuldige klachtenbehandeling worden niet alleen de belangen van alle betrokkenen gediend; het is voor de scholengroep ook een belangrijk middel om zicht te krijgen op zaken binnen de organisatie die beter kunen. Daarmee is het klachtrecht voor ons ook een instrument om tot kwaliteitsverbetering te komen. 

Klachten bij eindexamens  

De procedure rondom examens is vastgelegd in het examenreglement. Daarin staat ook beschreven hoe we handelen bij onregelmatigheden.

Indien een leerling het niet eens is met de maatregel of beslissing, kan hij of zij beroep aantekenen. Bezwaar maken tegen de beslissing kan in de eerste plaats bij Pax zelf, bij de examencommissie. Wanneer de rector de beslissing daarna in stand houdt, kan de leerling in beroep gaan bij de regionale Commissie van Beroep Eindexamens.

Net als de klachtencommissie is deze commissie ingesteld door de gezamenlijke schoolbesturen van het voortgezet onderwijs in Nijmegen en omstreken. De commissie bestaat uit onafhankelijke commissieleden.  

De samenstelling en werkwijze van de commissie is geregeld in het reglement van de Commissie van Beroep Eindexamens Stichting Geschillenregelingen VO regio Nijmegen.