Diverse kosten
 
Voor het nieuwe schooljaar ontvangen ouders/verzorgers een brief waarin de diverse kosten voor het nieuwe schooljaar worden toegelicht. Uiteraard proberen we de kosten zo laag mogelijk te houden. 
Ouderbijdrage
Jaarlijks ontvangt de school een vergoeding van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) voor o.a. personele kosten, huisvestingslasten, inventaris en leermiddelen. Voor een aantal andere zaken die wij ook belangrijk vinden, maar waarvoor wij geen vergoeding van het Ministerie ontvangen, vragen wij een vrijwillige ouderbijdrage. De ouderbijdrage wordt onder andere gebruikt voor (buitenschoolse) activiteiten, toneel- en muziekactiviteiten, introductieactiviteiten, schoolfeesten, sportdagen en culturele uitjes, reizen en excursies en extra onderwijsprogramma’s.
 
Wij vinden het belangrijk dat leerlingen deelnemen aan deze (buitenschoolse) activiteiten, omdat het op een andere wijze dan de reguliere lesactiviteiten bijdraagt aan de ontwikkeling van de leerling. Zonder de vrijwillige ouderbijdrage is het niet mogelijk deze activiteiten en programma’s aan te (blijven) bieden. Het niet (geheel) betalen van de bijdrage door de ouders leidt niet tot het uitsluiten van leerlingen van deelname aan de activiteiten. Echter, de extra (onderwijs)activiteiten kunnen komen te vervallen wanneer te veel ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen. Het percentage wordt vastgesteld in overleg met de Medezeggenschapsraad van de school.
 
We streven ernaar de ouderbijdrage zo laag mogelijk te houden. De hoogte van de bijdrage wordt jaarlijks in overleg met de oudervertegenwoordiging van de medezeggenschapsraad vastgesteld en voldoet aan de wettelijke bepalingen over de ouderbijdrage volgens de Wet op het Voortgezet onderwijs.
 
Klik hier voor meer informatie van de vrijwillige ouderbijdrage.
 
Voor mensen met een lager inkomen zijn er speciale regelingen en fondsen. Wij raden ouders/verzorgers aan om zich hierover te laten informeren. Dat kan bij de gemeente of bij Stichting Leergeld (www.leergeld.nl).
Lidmaatschap oudervereniging

Voor het lidmaatschap van de oudervereniging vragen we een bescheiden vrijwillige bijdrage. We verrekenen deze met de ouderbijdrage.

Excursies

Voor excursies en reizen maken we meestal kosten. Voor deze kosten vragen we een bijdrage van ouders/verzorgers. Voor een totaaloverzicht van de (vrijwillige) ouderbijdrage verwijzen we naar de brief financiele aspecten. 

Klik hier voor meer informatie over de kosten.

Kluisjes

Iedere leerling kan een kluisje huren om spullen in op te bergen. Zij krijgen de sleutels van de kluisjes aan het begin van het schooljaar en leveren die aan het einde van het schooljaar weer in. Met een eenmalig borg van € 10,00 zorgen we er samen voor dat de kluisjes op verantwoorde wijze worden gebruikt. Het gebruik van het kluisje kost jaarlijks € 8,00. Dit bedrag brengen we tegelijk met de ouderbijdrage in rekening.

Twee keer per jaar controleren wij (onaangekondigd) de kluisjes van leerlingen op basis van een steekproef.

Tegemoetkoming studiekosten en reductieregeling

In bepaalde gevallen is een tegemoetkoming in de studiekosten mogelijk. Meer informatie staat op de website van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Ouders/verzorgers die meerdere kinderen op onze school hebben, komen we tegemoet in de kosten. Dit doen we met de reductieregeling: korting op de ouderbijdrage. Een aanvraagformulier staat op onze website.

Verzekeringen

Als school hebben we een schoolpakket verzekeringen. Hieronder vallen een ongevallenverzekering, aansprakelijkheidsverzekering en doorlopende reisverzekering, exclusief annuleringsverzekering. Voor de ongevallenverzekering geldt dat de eigen verzekering altijd voorgaat. De school is niet zonder meer aansprakelijk voor wat er tijdens schooluren en tijdens buitenschoolse activiteiten gebeurt. Pax heeft pas een plicht tot vergoeding van schade, wanneer sprake is van een verwijtbare fout. Als school zijn we ook niet aansprakelijk voor schade door onrechtmatig gedrag van leerlingen.