Kosten

Voor het nieuwe schooljaar ontvangen ouders/verzorgers een brief waarin de diverse kosten voor het nieuwe schooljaar worden toegelicht. Uiteraard proberen we de kosten zo laag mogelijk te houden. Deze brieven zijn hieronder te vinden.

Ouderbijdrage
Jaarlijks ontvangt de school een vergoeding van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) voor o.a. personele kosten, huisvestingslasten, inventaris en leermiddelen. Voor een aantal andere zaken die wij ook belangrijk vinden, maar waarvoor wij geen vergoeding van het Ministerie ontvangen, vragen wij een vrijwillige ouderbijdrage. De ouderbijdrage wordt onder andere gebruikt voor (buitenschoolse) activiteiten, toneel- en muziekactiviteiten, introductieactiviteiten, schoolfeesten, sportdagen en culturele uitjes, reizen en excursies en extra onderwijsprogramma’s.

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen deelnemen aan deze (buitenschoolse) activiteiten, omdat het op een andere wijze dan de reguliere lesactiviteiten bijdraagt aan de ontwikkeling van de leerling. Zonder de vrijwillige ouderbijdrage is het niet mogelijk deze activiteiten en programma’s aan te (blijven) bieden. Het niet (geheel) betalen van de bijdrage door de ouders leidt niet tot het uitsluiten van leerlingen van deelname aan de activiteiten. Echter, de extra (onderwijs)activiteiten kunnen komen te vervallen wanneer te veel ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen. Het percentage wordt vastgesteld in overleg met de Medezeggenschapsraad van de school.

We streven ernaar de ouderbijdrage zo laag mogelijk te houden. De hoogte van de bijdrage wordt jaarlijks in overleg met de oudervertegenwoordiging van de medezeggenschapsraad vastgesteld en voldoet aan de wettelijke bepalingen over de ouderbijdrage volgens de Wet op het Voortgezet onderwijs.

Voor mensen met een lager inkomen zijn er speciale regelingen en fondsen. Wij raden ouders/verzorgers aan om zich hierover te laten informeren. Dat kan bij de gemeente of bij Stichting Leergeld (www.leergeld.nl).

Lidmaatschap oudervereniging
Voor het lidmaatschap van de oudervereniging vragen we een bescheiden vrijwillige bijdrage. We verrekenen deze met de ouderbijdrage.

Excursies
Voor excursies en reizen maken we meestal kosten. Voor deze kosten vragen we een bijdrage van ouders/verzorgers. Voor een totaaloverzicht van de (vrijwillige) ouderbijdrage verwijzen we naar onderstaande brieven.

Kluisjes
Iedere leerling kan een kluisje huren om spullen in op te bergen. Zij krijgen de sleutels van de kluisjes aan het begin van het schooljaar en leveren die aan het einde van het schooljaar weer in. Twee keer per jaar controleren wij (onaangekondigd) de kluisjes van leerlingen op basis van een steekproef.

Tegemoetkoming studiekosten en reductieregeling
In bepaalde gevallen is een tegemoetkoming in de studiekosten mogelijk. Meer informatie staat op de website van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Ouders/verzorgers die meerdere kinderen op onze school hebben, komen we tegemoet in de kosten. Dit doen we met de reductieregeling: korting op de ouderbijdrage. Een aanvraagformulier staat op onze website.

Brieven financiële aspecten schooljaar 2024/2025 

Leerjaar 1

Leerjaar 2

Leerjaar 3

Leerjaar 4

Leerjaar 5

Leerjaar 6

Sectie- en mentoractiviteiten
Soms organiseren secties of mentoren extra activiteiten, waarvoor een bijdrage gevraagd wordt. Dat kan bijvoorbeeld een activiteit zijn als zwemmen of schaatsen, of een vakexcursie in de aanloop naar het examen. Dat soort activiteiten zijn nooit verplicht. 

Materialen praktijkvakken vmbo
De vmbo-leerlingen die vanaf het derde leerjaar een praktijkvak volgen, hebben daarvoor materialen nodig. Aan het einde van het tweede leerjaar krijgen ze een materiaallijst waarop precies staat wat ze nodig hebben, wat dat kost en of de materialen via de school worden geleverd.

Korting bij meerdere kinderen
Heeft u meerdere kinderen bij ons op school? Dan komen we u graag tegemoet in de kosten. Dat doen we met de reductieregeling. Voor het tweede kind dat bij ons op school komt, betaalt u maar 80 procent van de ouderbijdrage. En voor een derde kind maar 60 procent.

U moet wel ieder jaar opnieuw een verzoek indienen om gebruik te maken van deze regeling. Dat kan via dit formulier.

Betalen via WIS collect
Betalen gaat snel en gemakkelijk, via de applicatie WIS collect. Als in oktober de factuur voor schoolkosten klaarstaat, krijgt u een e-mail met een link. Daarmee kunt u inloggen op uw persoonlijke omgeving in WIS collect. U kunt daar aangeven van welke diensten van de vrijwillige ouderbijdrage u gebruik wilt maken. Bij de verplicht af te nemen diensten heeft u geen keuzemogelijkheid. Het verschuldigde bedrag kunt u betalen met iDeal.

Hebben we geen e-mailadres van u? Dan sturen we u de factuur per post.