Onze school
 

Pax is de regioschool van het Land van Maas en Waal. Ons onderwijsaanbod is breed, met vmbo, havo en vwo. We werken vanuit drie verschillende locaties: twee in Druten (Pax Coothstraat en Pax Klepperheide) en één in Beneden-Leeuwen (Pax Junior). Elke locatie heeft een eigen karakter en daar zijn we trots op!

Pax is onderdeel van de Stichting @voCampus, een schoolbestuur met 14 scholen voor voortgezet onderwijs in het Rijk van Nijmegen en het Land van Maas en Waal. Binnen @voCampus werken de scholen samen aan hoogwaardig onderwijs en een duurzaam gezond scholenpalet binnen onze regio. Hoge kwaliteit, diversiteit, ruimte voor leerlingen om te kiezen en bereikbaarheid staan centraal in onze ambitie. Lees hier meer over het koersplan van de @voCampus. 

Contactgegevens
Adres- en contactgegevens
Pax
Postbus 16
6650 AA Druten
 
Directie en administratie
Mr. Van Coothstraat 34, Druten, 0487-512403
 
Pax Junior
Akkerstraat 40, Beneden-Leeuwen, 0487-591745
 
Pax Coothstraat 
Mr. Van Coothstraat 34, Druten, 0487-512403
 
Pax Klepperheide
Klepperheide 15, Druten, 0487-512403
 
Directie
De directie bestaat uit de rector en de twee locatiedirecteuren.
 
Rector
De heer P. (Paul) Loermans
 
Locatiedirecteur Pax Coothstraat en Pax Junior
Mevrouw J. (Janine) Klein Willink
 
Locatiedirecteur Pax Klepperheide
Mevrouw E. (Ellen) van der Zanden
 
Bestuur @voCampus
Meeuwse Acker 20-20
6546 DZ Nijmegen
Postbus 6618
6503 GC Nijmegen
Tel: 024-2037700

 

Onze visie en motto

Pax is een school waarin we modern en eigentijds onderwijs bieden. Alles wat we doen, is vanuit onze visie van Ondernemend Leren; groeimindset, betekenisvol leren en eigenaarschap. Ons motto: onderzoek, ontwikkel, onderneem!

Groeimindset: We dagen leerlingen uit hun talenten, kennis en vaardigheden te ontwikkelen en om te groeien in hun houding tegenover andere mensen, werk en omgeving. We bieden meer dan de reguliere vakken en laten onze leerlingen hun talenten ontdekken. Elke leerling heeft bijvoorbeeld de keuze om zich verder te ontwikkelen in één van de drie talentlessen.

Betekenisvol leren: We stimuleren al vanaf de brugklas een onderzoekende houding. Leerlingen gaan samen met andere leerlingen aan de slag om kennis te vergaren en vaardigheden op te doen. We leren leerlingen te begrijpen waarom ze iets leren en laten hen zien dat en hoe het toepasbaar is. We vinden het daarbij belangrijk dat leerlingen zowel de aangeboden stof als de vaardigheden die nodig zijn voor de toekomst leren en beheersen. Ook laten we leerlingen de samenhang tussen de verschillende vakken zien.

Eigenaarschap: We stimuleren leerlingen om zelf regie te nemen in hun leerproces. We helpen ze om doelen te stellen, die te behalen en proactief te zijn. Dat gaat niet vanzelf. Daarom leren we leerlingen vaardigheden die daarvoor nodig zijn. We helpen ze om te ontdekken wie ze zijn en waar ze staan. Ze leren de juiste vragen te stellen, te reflecteren en we coachen leerlingen om keuzes te maken. Vanaf dit schooljaar bieden we ook maatwerkuren aan; de leerling heeft zelf regie over de keuze van het vak dat hij/zij volgt. 

 

Werken aan onze visie

Ondernemend leren kan overal

Ondernemend leren gebeurt in de klas, tussen de locaties, vakken, leerjaren én in de omgeving. We doceren niet alleen de lesstof, maar kijken over de grenzen van vakken heen en we laten we leerlingen zien hoe verschillende vakken in het dagelijks leven bij elkaar komen.

De verbinding en samenwerking met bedrijven en het basis- en vervolgonderwijs in onze omgeving zijn voor ons erg belangrijk. Zo zorgen we samen voor een goed klimaat om te kunnen leren en te ontwikkelen. Als regioschool staan we voor onze taak en verantwoordelijkheid om deel uit te maken van de lokale gemeenschap.

Ondernemend leren in de omgeving

We werken samen met ondernemers in de regio. Denk aan samenwerkende partners in de zorg en techniek en gezamenlijke projecten met de gemeente Druten en West Maas en Waal en basisscholen. Zo hebben leerlingen van Pax Coothstraat en Pax Klepperheide in schooljaar 2022-2023 voor basisschool De Appelhof een mooie nieuwe bieb gemaakt.

Ondernemend leren tussen locaties, vakken en leerjaren

We bereiden leerlingen levensecht voor op een baan in de maatschappij. Dit doen we door in de samenwerking tussen locaties, vakken en leerjaren de afspiegeling van onze samenleving te bewerkstellingen.  

Ondernemend leren binnen de locatie tussen vakken

Een mooi voorbeeld hiervan is de samenwerking tussen Het Gastenhuis in Druten en Pax Coothstraat. Vmbo-leerlingen hebben in de afgelopen twee schooljaren samen met de bewoners van Het Gastenhuis een mooi persoonlijk kunstwerk gemaakt. Familieleden van bewoners en leerlingen konden het eindresultaat bewonderen op onze school. Een zeer geslaagd project waarbij er verbindingen werden gelegd tussen de vakken van kunst en zorg en welzijn.

Ondernemend leren in de klas

In onze lessen geven we inhoud aan onze visie door aandacht en inhoud te geven aan eigenaarschap, groeimindset en betekenisvol leren.

Pax staat voor beweging

Sport en beweging zijn belangrijk voor een gezonde leefstijl. Alle leerlingen krijgen twee tot drie lessen lichamelijke opvoeding per week. Daarbij stimuleren we leerlingen om zich te ontwikkelen op persoonlijk, motorisch en sociaal vlak. In de onderbouw krijgen leerlingen sportlessen en in de bovenbouw kunnen de leerlingen kiezen uit de keuze-examenvakken lichamelijke opvoeding-2 (Pax Coothstraat) en bewegen, sport en maatschappij (Pax Klepperheide).  Hierbij kunnen leerlingen zich extra verdiepen in allerlei aspecten van sport: van uitvoeren, tot (bege)leiden en organiseren. Ook kunnen leerlingen op alle locaties kiezen voor de talentles sport. Daarnaast organiseren we jaarlijks diverse sportieve activiteiten en sportreizen, in samenwerking met onder meer Dijkensport.nl en diverse sportclubs in het Land van Maas en Waal.

In het kader van een gezonde leefstijl is Pax ook een omgeving waar gezond eten gemakkelijk is. Op onze school leren we de leerlingen over gezond eten en kiezen. We werken op onze school volgens de richtlijnen die zijn opgesteld door het Voedingscentrum. 

Meer dan alleen onderwijs

Leerlingen kunnen zich bij ons breed ontwikkelen. Naast de lessen organiseren we buitenschoolse activiteiten waar leerlingen kennes en ervaringen opdoen. We stimuleren de betrokkenheid van leerlingen en dagen ze uit om samen met de medeleerlingen activiteiten te organiseren of deel te nemen aan de leerlingenraad.

Elk jaar organiseren we verschillende muziekavonden. Het is prachtig om te zien over welke muzikale talenten leerlingen (en medewerkers) beschikken. De avonden staan dan ook garant voor vele kippenvelmomenten. Wie wil, mag meedoen. Iedereen krijgt de kans podiumervaring op te doen. Behalve muziekavonden hebben we ook een jaarlijkse toneelavond. Acteren, grimeren en decorbouwen: we hebben oog voor allerlei talenten.

Een greep uit ons overige buitenschoolse aanbod: sportdagen, (vak)excursies, veldwerkdagen, maatschappelijke stages, meeloopdagen in het vervolgonderwijs, reizen en een bezoek aan museum of theater. Kortom: te veel om op te noemen!

Pax Lab

Bij Pax hebben we een heus lab! Dit Pax Lab is op onze locatie Pax Coothstraat. In het lab maken leerlingen kennis met nieuwe technieken en technologieën. Denk hierbij aan het programmeren van robots, met een VR-bril de wereld in 3D bekijken, een zorgrobot instellen op de wensen van een zorgvrager, vliegen met een drone of een zelfontworpen product 3D-printen. Dit is niet alleen leuk; het draagt ook bij aan leerzame lessen. In leerjaar 1 en 2 van Pax Coothstraat vindt 1/3e deel van de praktijkgerichte lessen plaats in het Pax Lab. Het Pax Lab is een mooie aanvulling op ons techniekonderwijs en toegankelijk voor alle leerlingen van Pax. Ook basisschoolleerlingen kunnen lessen en/of workshops volgen in het Pax Lab.

Wij hebben oog voor elkaar
We willen dat leerlingen zich thuis voelen op Pax, zodat zij zichzelf kunnen zijn en het beste uit zichzelf kunnen halen. Jongeren ontwikkelen zich razendsnel op de middelbare school. Ze groeien uit tot jongvolwassenen. Zo’n snelle ontwikkeling vraagt om persoonlijke aandacht en begeleiding. Heeft een leerling extra ondersteuning nodig om zich optimaal te ontwikkelen, dan biedt het ondersteuningsteam hulp. We willen iedere leerling zo sterk mogelijk maken en hem of haar zo goed mogelijk steunen in zijn of haar ontwikkeling naar een zelfstandig lid van de maatschappij.
Wil je meer lezen over onze ondersteuning? Klik hier.
 
Mentoren
Het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en hun ouders/verzorgers is de mentor van de leerling. Elke leerling heeft een mentor. De mentor begeleidt en coacht de leerling bij de studievoortgang.
 
Conciërge
Als een leerling te laat op school komt, of te laat is voor een volgende les, dan meldt hij of zij zich bij de conciërge. De conciërge registreert de melding en vertelt de leerling wat verder te doen.
 
Leerling- en verzuimcoördinator
Als de leerling even niet meer kan deelnemen aan de les, dan meldt hij of zij zich bij de leerling- of verzuimcoördinator. Deze kijkt op welke plek de leerling de werkzaamheden tijdelijk kan voortzetten. Ook informeert hij of zij de mentor.
 
Ziekmelden van een leerling gebeurt door de ouder/verzorger, voorafgaand aan de schooldag, bij de leerling- of verzuimcoördinator. Dit kan telefonisch of via het online formulier op onze website. Ook als een leerling zich op school niet lekker voelt, meldt de leerling zich bij de de leerling/verzuimcoördinatorpersoon die ook het verzuim registreert.
 
Afdelingsleider en ondersteuner
De afdelingsleider is vanuit de schoolleiding verantwoordelijk voor de onderwijsontwikkeling en aansturing van docenten. Vanuit deze rol handelt de afdelingsleider ook als de mentor en de leerling er samen niet uitkomen bij zorgen en/of vragen. Hij of zij is verantwoordelijk voor alles wat zich rond de klassen afspeelt, zoals rapportvergaderingen, ouderavonden en verlof. Op Pax Coothstraat wordt de afdelingsleider bij leerlingzaken geholpen door een ondersteuner.
De leerling is eigenaar; wij helpen

We denken met onze leerlingen mee over de toekomst. Een leerling gaat op onderzoek uit en krijgt daarbij begeleiding van de docent, de mentor en decaan. De decaan helpt leerlingen na te denken over hun toekomst en begeleidt en adviseert bij het maken van een keuze voor een opleiding en/of beroep. Zo kan de decaan helpen bij het maken van bijvoorbeeld een profielkeuze. Met loopbaanorientatie, (maatschappelijke) stages, beroepenavonden en voorlichtingsavonden hebben we op verschillende momenten in het schooljaar aandacht voor de keuze voor het vervolgonderwijs. Soms kunnen leerlingen zelfs een deel van een vak in een bedrijf of instelling volgen.

Kwaliteit van onderwijs
Op Pax werken we cyclisch aan onze kwaliteitszorg. We doen dat met een kwaliteitskalender. Natuurlijk kijken we verder dan alleen doorstroomcijfers, examenresultaten en slagingspercentages. Ook de minder makkelijk meetbare factoren nemen we mee om ons onderwijs en beleid waar mogelijk te verbeteren. Bijvoorbeeld de ervaren veiligheid en sfeer door leerlingen. 
 
Elke schooljaar nemen we tevredenheidsenquêtes af onder leerlingen en ouders/verzorgers. Dit is één van de middelen die we inzetten om na te gaan in hoeverre we voldoen aan de verwachtingen van onze leerlingen en hun ouders/verzorgers. Via scholenopdekaart.nl en onze website kan iedereen gegevens over Pax inzien. Denk aan profielkeuze, slagingspercentages, uitkomsten van de tevredenheidsenquête en onderwijstijd.
 
Op de website van de inspectie van het Onderwijs staan rapportages met de kwaliteitsbeoordeling van Pax (als onderdeel van de @voCampus). Kijk op toezichtresultaten.onderwijsinspectie.nl.
 
Doorstroomgegevens en uitstroomgegevens
Hieronder staan de gegevens van doorstroom van schooljaar 2021-2022.
 

 

Aantal leerlingen totaal

% doorstroom

Aantal leerlingen

Pax havo onderbouw

427

88%

377

Pax havo bovenbouw

428

84%

361

Pax junior

215

95%

201

Pax vmbo onderbouw

204

95%

194

Pax vmbo bovenbouw

397

94%

374

Uitstroomgegevens

Hieronder staan de gegevens van uitstroom van schooljaar 2021-2022.

Niveau

Leerjaar

Percentage

Geslaagd

Leerlingen

Vmbo-basis

4

100%

35

35

Vmbo-kader

4

97%

57

59

Vmbo-theorie

4

96%

102

106

Havo

5

92%

90

98

Vwo

6

94%

44

47

Totaal

 

95%

328

345

Slagingspercentage schooljaar 2022-2023

Afdeling Percentage Overig
Vmbo-basis 97,6%  
Vmbo-kader 100% 3 leerlingen cum laude
Vmbo-theorie 90,4%  
Havo 87% 1 leerling cum laude
Vwo 95,3% 1 leerling cum laude

 

Ondersteuning
Soms gaat het leren niet vanzelf; leerlingen weten niet goed hoe ze het moeten aanpakken of kunnen zich er moeilijk toe zetten. Wij helpen ze dan een handje. In ons schoolondersteuningsprofiel staat welke basis- en eventuele extra ondersteuning we kunnen bieden. 
 
Ondersteuningscoördinator
De ondersteuningscoördinator speelt een centrale rol in de ondersteuning. De coördinator verbindt de gevraagde ondersteuning met de ondersteuners, dienstverleners en deskundigen intern en extern.
 
Pedagogisch medewerker
De pedagogisch medewerker coacht en vangt leerlingen op die in- of uitchecken, een time-out regeling gebruiken of tijdelijk maatwerk nodig hebben. Daarnaast vervult hij/zij de rol van anti-pestcoördinator.
 
Orthopedagogen
De orthopedagogen hebben als taak school te ondersteunen bij het begeleiden van leerlingen en medewerkers wanneer er gedrags- en/of psychosociale problematiek speelt. Zij verzorgen onder andere groepstrainingen, individueel maatwerk (vastgelegd in een ontwikkelingsperspectiefplan) en intelligentieonderzoeken.
 
Schoolmaatschappelijk werk
Als een leerling even niet lekker in zijn/haar vel zit en behoefte heeft dit te delen dan kan hij/zij terecht bij schoolmaatschappelijk werk. Onze schoolmaatschappelijk werker is er vooral om naar het verhaal van de leerling te luisteren, samen op zoek te gaan naar oplossingen en door te verwijzen naar de juiste hulpverlening als dat nodig is.
 
Begeleider passend onderwijs
Passend onderwijs betekent dat zoveel mogelijk leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte naar het reguliere onderwijs gaan. Om deze leerlingen zo goed mogelijk te ondersteunen, zijn er begeleiders op onze school. De begeleiders Passend Onderwijs helpen docenten, mentoren en ondersteuners om leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte zo goed mogelijk te laten deelnemen aan het onderwijs.
 
Remedial teachers
Op school werken speciaal opgeleide docenten als remedial teachers. Zij maken met leerlingen die een dyslexie- of dyscalculieverklaring hebben en ouders/verzorgers afspraken over wat er nodig is om het onderwijs zo goed mogelijk te laten verlopen.  Leerlingen hebben recht op compenserende en dispenserende maatregelen. Voor alle leerlingen met dyslexie hebben wij het programma Claroread en digitale boeken.
 
Vertrouwenspersoon
Op elke locatie hebben we een interne vertrouwenspersoon. Deze persoon kan, naast de mentor afdelingsleider, benaderd worden bij meldingen en klachten over ongewenste omgangsvormen (seksuele intimidatie, pesten, discriminatie, agressie en geweld). Daarnaast is er een externe vertrouwenspersoon van de @voCampus beschikbaar.
 
Jeugdarts en jeugdverpleegkundige
De jeugdarts en jeugdverpleegkundige van de GGD helpen leerlingen om gezond te blijven of worden. Zij doen onderzoek, geven advies en wijzen de weg naar de juiste hulp als dit nodig is. De jeugdarts en jeugdverpleegkundige beantwoorden vragen van leerlingen, ouders, docenten en mentoren. Ze houden spreekuur op school. Ook kan een afspraak worden gemaakt worden via 088-1447111.
Meer informatie staat op ggdgelderlandzuid.nl.
Betrokkenheid ouders/verzorgers en leerlingen
Kinderen en jongvolwassenen leren overal; thuis, in de maatschappij en op school. Bij deze ontwikkeling speelt het welbevinden van het kind ook een rol. Vanuit onze rol gaan we met onze leerlingen en hun ouders/verzorgers in gesprek. Deze gesprekken organiseren we (periodiek) zelf of op verzoek van de leerlingen of ouders/verzorgers. Samen zorgen we voor een plezierige en succesvolle schooltijd.
 
Oudervereniging en ouderraad
Ouders/verzorgers zijn automatisch lid van de oudervereniging. Deze vereniging behartigt de belangen van ouders/verzorgers en zoekt daarbij de samenwerking met de school. De ouderraad is het bestuur van de oudervereniging. Deze raad spreekt een aantal keer per schooljaar met de schoolleiding over lopende zaken en ontwikkelingen. De leden van de ouderraad zetten zich in om ouders/verzorgers goed bij school te betrekken. Ook organiseert de ouderraad thema-avonden over relevante en actuele onderwerpen. Ouders/verzorgers die graag meepraten over schoolse zaken en de samenwerking tussen ouders/verzorgers en school, kunnen contact opnemen met de voorzitter van de oudervereniging.
 
Klik hier voor meer informatie.
 
Medezeggenschapsraad
In de medezeggenschapsraad (MR) zitten leerlingen, ouders/verzorgers en personeelsleden. Zij adviseren en beslissen mee over ontwikkelingen binnen Pax. De MR spreekt over allerlei belangrijke zaken die de school aangaan, zoals de vrijwillige ouderbijdrage, een wijziging van de lessentabel, het starten van een nieuw programma of een verandering van de onderwijsstructuur.
Klik hier voor meer informatie.
 
Leerlingenraad
Op onze school is de betrokkenheid van leerlingen georganiseerd in leerlingenraden (LR). Op elke locatie is een leerlingenraad. Deze raden hebben regelmatig overleg met de schoolleiding.