De medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad (MR) komt op voor de belangen van leerlingen, ouders en personeel. In de MR zitten daarom leerlingen, ouders en medewerkers van de school. De MR praat mee en beslist soms mee over voorgenomen besluiten van het bestuur of de directie. Daarbij kan het over alles gaan wat de school aangaat. Of het nou de vrijwillige ouderbijdrage is, de vaststelling van de schoolgids, een wijziging van de lessentabel, of een reorganisatie van de onderwijsstructuur.

Dit doet de MR: meedenken en-praten

Voorgenomen besluiten van het bestuur of de directie toetsen op wettigheid, redelijkheid, haalbaarheid en consistentie met de doelstellingen van de school. Dat is volgens de wet de belangrijkste taak van de MR. Daarnaast moet de MR zich hard maken voor zaken als openheid, onderling overleg en gelijke behandeling in de school, en waken voor discriminatie.

De MR kan met voorgenomen besluiten instemmen, of er een advies over geven. In de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) en het MR-reglement staat welke rechten de MR heeft om dat zo goed mogelijk te kunnen doen. In het kort zijn dat het informatierecht, het initiatiefrecht, het adviesrecht en het instemmingsrecht. Bij sommige onderwerpen geeft niet de hele MR advies of instemming. Zo hebben de personeelsleden in de MR bijvoorbeeld instemmingsbevoegdheid bij de vaststelling of wijziging van het taakbeleid voor docenten. Over de schoolgids praten juist alleen ouders en leerlingen mee.

Huishoudelijk reglement

Het op 30 november 2023 vastgestelde Huishoudelijk reglement is te openen d.m.v. deze link: huishoudelijk reglement

Praat ook mee!

De MR vindt contact met leerlingen, ouders en personeelsleden heel belangrijk! Zij zijn onze achterban. Daarom informeren we hen geregeld over ons werk, en raadplegen we ze bij belangrijke of gevoelige onderwerpen die we met het bestuur of de directie van de school bespreken.

Dat informeren doen we door de notulen van onze vergaderingen digitaal te verspreiden. Ook schrijven we geregeld MR-berichten in de ouder-en personeelsbulletins. Om te achterhalen wat leerlingen, ouders en personeelsleden ergens van vinden, houden we enquêtes en polls. Uw mening telt dus! Als we een enquête of poll organiseren, roepen we mensen altijd op om mee te doen. We hebben er immers pas echt wat aan, als de uitkomsten representatief zijn.

Wilt u zelf een onderwerp aandragen? Dat door de secretaris van de MR te vragen om uw onderwerp op de agenda van de MR-vergadering te plaatsen. De secretaris bespreekt vervolgens de gang van zaken met u.