Agenda vergaderingen 2021/2022

 

 

Agenda

Jaarvergadering Ouderraad Pax Christi College

dinsdag 16 november 2021

 

Tijd: 20.00 uur - 20.30 uur

Locatie: TEAMS (KLIK OP ONDERSTAANDE LINK)

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTYwMzg0MjktMmQ3Yi00MDdkLWJmNTUtMGQ0ZDQ4Nzc3MDg5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22844020af-5e41-4366-a6e1-731cae562b0f%22%2c%22Oid%22%3a%22e159ec03-c2b3-48bd-a306-d351ce666e1e%22%7d

 

  • Notulen vorige jaarvergadering 2018-2019 (ivm Corona 2019-2020 geen jaarvergadering)

 

  • Jaarverslag 2020-2021 en financieel jaarverslag 2020-2021

 

  • Begroting schooljaar 2020-2021

 

  • Verkiezing kascontrolecommissie

 

  • Bestuursleden:

 

Judith Mangel                   Voorzitter               aftredend en herkiesbaar

Laura van den Heuvel       Penningmeester     aftredend en herkiesbaar

Wouter van Baal               Secretaris               aftredend en herkiesbaar

Orianda van den Brink                                    aftredend en herkiesbaar

Angelique Verploegen                                    aftredend en herkiesbaar

Charlotte Mulders                                           aftredend en herkiesbaar

Esther Hooghof                                              aftredend en herkiesbaar

Mirjam van Gelder                                          aftredend en herkiesbaar

 

Kathy van Gelder                                           aftredend en niet herkiesbaar

         

 

  • Rondvraag