Pax Vmbo 

 

Een goede sfeer op Pax Vmbo

Wij zijn op zoek gegaan naar een gezamenlijke pedagogische aanpak.Een sfeer dus,en omgangs-vormen waarbij iedereen zich optimaal kan ontplooien.We hebben in Schoolwide PBS een methode gevonden die ons kan helpen deze doe-len te bereiken.

Wat is PBS?
Schoolwide PBS is in de Verenigde Staten ontwik-keld en is een schoolbrede preventieve aanpak van gedrag,gericht op alle leerlingen.De methode is gericht op het aanleren en bekrachtigen van posi-tief gedrag.Het doel van PBS is het scheppen van een veilige omgeving die leerling-en leraar vrien-delijk is,die bevordert dat leerlingen zich sociaal gedragen en zo goed mogelijk presteren.

 
Het team heeft gekozen voor onze eigen school-brede waarden (uitgangspunten).Deze waarden worden zichtbaar in de school getoond.De waar-den zijn:respect,persoonlijke ontwikkeling en ver-antwoordelijkheid.Deze waarden vormen de para-plu waaronder de gedragsverwachtingen die we van de leerlingen van elkaar hebben,vallen.

De leerlingen zullen vanaf het begin van het schooljaar samen met hun mentor en andere docenten de gedragsverwachtingen bespreken en
oefenen,zowel in de les als in de vrije ruimtes.
 
Komend schooljaar zullen we ons verder bekwa-men in de PBS- aanpak.Ik heb al mooie voorbeel-den gezien en heb er dus alle vertrouwen in dat deze aanpak gaat slagen.
Wij hebben er zin in!

Wil van Ooijen
Sectordirecteur vmbo