Spreekrecht MR Pax Christi College

Een verzoek tot spreektijd dient aan de volgende eisen te voldoen:

  • De betreffende persoon is leerling, ouder of docent verbonden aan het Pax Christi College.
  • Er is sprake van een locatie- of schoolbelang.
  • Het te bespreken onderwerp mag nooit een individueel persoon betreffen.
  • Het onderwerp is reeds op teamleider- en/ of sectordirecteur- en/ of rectorniveau aangekaart.

Procedure
1. Het personeel, de ouders en de leerlingen van de school kunnen de secretaris schriftelijk verzoeken (contact) een onderwerp of voorstel ter bespreking op de agenda van de vergadering van de MR te plaatsen. 

2. De secretaris voert overleg met de voorzitter en informeert de aanvrager of het onderwerp of voorstel al dan niet ter bespreking op de agenda wordt geplaatst alsmede wanneer de vergadering zal plaatsvinden.

In het geval van spreektijd:
Spreektijd verkrijgt men aan het begin van de MR-vergadering en bedraagt maximaal vijftien minuten. MR-leden hebben de mogelijkheid vragen te stellen op het ingebrachte onderwerp. Het is niet de bedoeling dat er een discussie ontstaat.

3.  Binnen een week nadat de vergadering heeft plaatsgevonden, stelt de secretaris degenen, die een verzoek als bedoeld in het eerste lid van dit artikel hebben ingediend, op de hoogte van het resultaat van de bespreking van dat onderwerp of voorstel door de MR.