Uitkomsten Positioneringsonderzoek 2016

Beste brugklasouders,

De schoolbesturen voor voortgezet onderwijs in de regio Nijmegen e.o. werken samen aan goed onderwijs. Naast kwaliteit bieden is het ook belangrijk dat scholen herkenbaar zijn in hun aanbod en waar ze voor staan. We krijgen dankzij uw medewerking aan het vierjaarlijkse positioneringsonderzoek een frisse blik van ‘buiten’. We willen alle ouders die in mei/juni hebben deelgenomen hartelijk bedanken. Hieronder koppelen we graag enkele uitkomsten op hoofdlijnen aan u terug.
 

Het positioneringsonderzoek is in september afgerond. We beschikken dankzij de goede respons over waardevolle informatie. Enkele opvallende algemene uitkomsten zijn:

  • In de top drie van veelgenoemde keuzeargumenten is de sfeer is het vaakst genoemde en belangrijkste keuzeargument voor ouders en leerlingen, gevolgd door de afstand school-thuis. Veel leerlingen noemen vervolgens ‘samen met een vriend(in) naar school kunnen’ als argument, en ouders noemen regelmatig ‘veel doen aan brede persoonlijke ontwikkeling’.
  • Veel ouders geven aan dat hun kind de keuze maakt voor een school, en niet zij.
  • Het is duidelijk dat er (meer dan) voldoende informatiemateriaal is en er zijn veel contactmomenten, zoals bijvoorbeeld de open dag en informatiemarkten en voorlichtingsavonden. Meer ouders dan leerlingen maken gebruik van de schriftelijke communicatiemiddelen (gedrukt of digitaal), terwijl leerlingen zich meer laten informeren door de leraar van groep acht, familie, vrienden, kennissen. Scholenopdekaart.nl is een vrijwel onbekende en nauwelijks gebruikte informatiebron.
  • Een belangrijk signaal dat door ouders is afgegeven is dat er te weinig tijd is voor het bezoeken van Open Dagen. Er is de wens geuit om dit te veranderen. Schoolbesturen gaan na of en hoe dat mogelijk is.  
  • Ouders, leerlingen en leraren van groep acht hebben over het algemeen een goed beeld van de scholen in het algemeen en ook van onze school in het bijzonder. 


Kortom: dit onderzoek helpt om ons schoolprofiel verder aan te scherpen en de communicatie rond de leerlingwerving te verbeteren, zodat de oudste leerlingen van de basisscholen en hun ouders nog beter geïnformeerd een keuze kunnen maken voor een passende vervolgschool.